ارزشیابی از محتواهای ارائه شده در همایش سالانه سراسری گزینه دو - اسفند 1400

سنجش 360 درجه

سنجش 360 درجه

سخنرانی علمی سنجش 360 درجه در همایش سالانه سراسری - اسفند 1400

سخنرانی افتتاحیه

سخنرانی افتتاحیه

فایل تصویری سخنرانی افتتاحیه همایش سالانه سراسری گزینه دو - اسفند 1400